Rekisteri-ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on KE-Sähkö OY:n henkilötietolain. (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GPDR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 1.5.2018.Viimeisin muutos 12.1.2020
1.rekisterinpitäjä
KE-Sähkö OY
Nokiladontie 4
33880 Lempäälä
2.Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Ari-Pekka Köppä
ke.sahko.yritys@gmail.com
Puh.0400-638325
3.Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri.
4.Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
-Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
-Henkilön suostumus tietojen luovutukselle laskutusta varten.
5.rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Henkilön nimi ,asema ,yritys tai organisaatio ,yhteystiedot
(puhelinnumero ,sähköpostiosoite ,osoite),www-sivujen osoitteet, verkkoyhteyden ip-osoite ,tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot ,muut asiakas-suhteeseen ja tilattuihin palveluihin liityvät tiedot ,tiedot kolmannen osapuolen kanssa tehdyistä sopimuksista ja tiedonsiirroista (esim. Verkkoyhtiöt)
6.Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm.www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ,sähköpostitse ,puhelimitse ,sosiaalisen median palvelujen kautta ,sopimuksista ,asiakastapaamisista ja muista tilanteista ,joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
7.Tietojen säännön mukaiset luovutukset ja tietojen sirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
8.Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla ,niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.Rekisterinpitäjä huolehtii siitä ,että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta ,joiden toimenkuvaan se kuuluu.
9.Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)
10.Muut henkilötietojen käsittelyyn liityvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”)
Niinikään rekisteröidyillä on muut U:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:N tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)